Informatie

Visie

Onze peuterspeelzaal biedt een plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt zich op eigen wijze te uiten en in eigen tempo en naar eigen interesse te ontplooien, uiteraard binnen de vastgestelde regels.

De peuterspeelzaal geeft toegevoegde waarde aan de thuissituatie en de omgeving waarin het kind zich ontwikkelt. Het kind leert omgaan met volwassenen en kinderen van buiten het gezin,  maar het gezin behoudt de centrale plaats in de opvoeding!

Doelstelling

De reformatorische identiteit van de peuterspeelzaal is te herkennen aan het feit dat de Bijbel centraal staat en dat gebed, Bijbelverhaal, psalmen en liederen vaste onderdelen van het programma zijn. Daarnaast is het dragen van een rokje of jurkje voor de meisjes verplicht.

Door een goed contact tussen de ouders en leidsters kan de peuterspeelzaal een aanvulling zijn op de opvoeding thuis en als voorbereiding op de gang naar de basisschool. In een vertrouwde sfeer kan het kind op verantwoorde wijze en onder deskundige leiding ontwikkelen door middel van het spel.

Spel is voor het kind een noodzakelijk middel om allerlei mogelijkheden te ontdekken. Het creëren van een vertrouwde (reformatorische) omgeving wordt gekenmerkt door veiligheid en geborgenheid. Daardoor wordt aan de peuter mogelijkheden geboden om  zich te ontwikkelen in:

  • het sociaal-emotionele aspect;
  • het taal-denken;
  • spelontwikkeling;
  • de zintuigen/motoriek.

Doelgroep

De doelgroep voor onze peuterspeelzaal zijn kinderen:

  • waarvan de ouder(s) of verzorger(s) schriftelijk hun instemming betuigen met de grondslag en doelstelling van de peuterspeelzaal en deze respecteren;
  • die de leeftijd hebben bereikt van tweeënhalf jaar, maar niet ouder zijn dan vier jaar;
  • waarvan de ouder(s) of verzorger(s) bereid zijn tot betaling van het vastgestelde bedrag (ouderbijdrage).

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke wijze onze peuterspeelzaal uitvoering wil geven aan het pedagogisch handelen. De hierboven kort beschreven visie en doelstellingen zijn verder uitgewerkt in ons pedagogisch beleidsplan.

Peuterspeelzaalgids Kip Kakel

Meer informatie kunt u vinden in onze peuterspeelzaalgids.